Regulamin

§ 1. Szkolenia

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów o świadczenie usług szkoleniowych przez Movement Therapy Marek Kuś
 2. Definicje pojęć użytych w Regulaminie.

Organizator – Movement Therapy Marek Kuś z siedzibą w Jaworznie adres: Podwale 70b, 43-600 Jaworzno, Nip: 632-198-02-70

Strona internetowa – prowadzony przez Organizatora serwis pod adresem www.movetherapy.pl, za pośrednictwem którego można uzyskać informacje o organizowanych Kursach lub Szkoleniach, zapisać się na Kurs lub Szkolenie oraz zawrzeć Umowę o świadczenie usługi szkoleniowej.

Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca co najmniej 16 lat, która zapisała się na Kurs lub Szkolenie organizowane przez Organizatora.

Konsument – Uczestnik, który zapisał się na Kurs lub Szkolenie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Szkolenie – obejmuje przeprowadzenie wykładu lub zajęć praktycznych po ukończeniu których Uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu.

Infolinia – centrum obsługi telefonicznej, dostępne pod numerem telefonu zamieszczonym na Stronie internetowej, za pośrednictwem którego może uzyskać od Organizatora informacje o organizowanych przez niego Kursach i Szkoleniach, zasadach zapisywania się na Kursy i Szkolenia, sposobie odstąpienia od umowy oraz procedurze reklamacyjnej. Infolinia jest czynna w dni robocze w godzinach 8:00 – 18:00

Dzień roboczy – dniem roboczym jest każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr. 4 poz. 28 z poźn. zm.).

Umowa na świadczenie usługi szkoleniowej – umowa, której przedmiotem jest przeprowadzenie przez Organizatora Kursu lub Szkolenia na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 1. Umowa o świadczenie usługi szkoleniowej zawierana jest za pośrednictwem Strony internetowej przy użyciu poczty elektronicznej (e-mail)
 2. Umowa o świadczenie usługi szkoleniowej jest zawierana w języku polskim.
 3. Do współpracy ze Stroną internetową wymagane jest posiadanie urządzenia podłączonego do internetu z zainstalowaną przeglądarką internetową: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari, Opera. Zaleca się używanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych dostępnych na urządzeniach. Nie jest wymagane instalowanie dodatkowych rozszerzeń lub wtyczek. Do otrzymywania od Organizatora informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) konieczne jest posiadanie przez Uczestnika aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej).
 4. Organizator w ramach prowadzonej Strony internetowej świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422) w zakresie dostępu do Strony internetowej oraz przesyłania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Organizator posiada wszelkie niezbędne uprawnienia do organizowania Szkoleń.

II. Szkolenia i Kursy

 1. Informacje dotyczące organizowanych przez Organizatora Szkoleń znajdują się na Stronie internetowej i obejmują:
 2. Program Szkolenia;
 3. Terminy oraz lokalizacje w jakich będzie organizowane Szkolenie;
 4. listę osób prowadzących Szkolenie;
 5. Zakres świadczeń objętych ceną za Szkolenie;
 6. Cena Szkolenia.
 7. Liczba miejsc dla osób uczestniczących w Szkoleniu jest ograniczona. O uczestnictwie w Szkoleniu decyduje kolejność zapisów.
 8. Warunkiem zorganizowania się Szkolenia jest zgłoszenie się określonej przez Organizatora minimalnej liczby osób uczestniczących w Szkoleniu.
 9. W przypadku braku wystarczającej liczby chętnych osób do udziału w Szkoleniu, Organizator ma prawo odwołać przeprowadzenie Szkolenia. W takim przypadku Organizatorowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej z Uczestnikiem Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej. Oświadczenie zostanie wysłane do Uczestnika na adres jego poczty elektronicznej, nie później niż 3 dni przed zaplanowanym terminem Szkolenia lub Kursu. W przypadku złożenia przez Organizatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej uważa się taką umowę za niezawartą. W takim przypadku Organizator zwróci Uczestnikowi całą otrzymaną cenę w związku z zawarciem Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej. Jednocześnie Organizator może zaproponować Uczestnikowi odbycie Szkolenia w innym terminie lub lokalizacji. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika zainteresowania udziałem w Szkoleniu w innym terminie lub lokalizacji, strony zawrą nową Umowę o świadczenie usługi szkoleniowej, a podlegająca zwrotowi cena, za zgodą Uczestnika, zostanie zaliczona przez Organizatora na poczet płatności ceny z tytułu zawarcia nowej Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.

III. Warunki składania zgłoszeń, zawarcie umowy i jej realizacja.

 1. W celu uczestnictwa w Szkoleniu konieczne jest dokonanie wyboru Szkolenia oraz zawarcie Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.
 2. Zawarcie Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej następuje za pośrednictwem Strony internetowej przy użyciu poczty elektronicznej (e-mail).
 3. W celu zapisania się na Szkolenie konieczne jest wypełnienie karty zgłoszenia znajdującej się na Stronie internetowej, poprzez:
 4. dokonanie wyboru rodzaju Szkolenia;
 5. dokonanie wyboru daty Szkolenia;
 6. wskazanie miejsca, w jakim ma odbywać się Szkolenie;
 7. podania danych osobowych Uczestnika: imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, miejsce zamieszkania, wiek, (w przypadku osób niepełnoletnich adres poczty elektronicznej do przedstawiciela ustawowego).
 8. W przypadku gdy Uczestnikiem Kursu lub Szkolenia ma być osoba niepełnoletnia do potwierdzenia zawarcia Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej konieczne jest dostarczenie Organizatorowi pisemnej zgody jej przedstawiciela ustawowego, nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem Szkolenia. Jeżeli zgoda przedstawiciela ustawowego nie zostanie dostarczona, Organizator powiadomi przedstawiciela ustawowego Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej o obowiązku przedłożenia jego pisemnej zgody na udział Uczestnika w Szkoleniu do momentu rozpoczęcia Szkolenia. Jeżeli zgoda przedstawiciela ustawowego Uczestnika nie zostanie dostarczona w tym terminie, Umowa o świadczenie usługi szkoleniowej traci ważność, a Organizator zwróci całą otrzymaną ceną z tytułu zawarcia umowy.
 9. Wszystkie ceny Usług podane na Stronie internetowej są wyrażone w złotych i są cenami brutto.
 10. Wiążąca jest cena widniejąca przy opisie Szkolenia w momencie zapisywania się przez Uczestnika na Szkolenie.
 11. Przyjmowanie przez Organizatora zapisów na Szkolenie kończy się na 5 dni przed terminem, w jakim ma się ono odbyć.
 12. Przed zapisaniem się na Szkolenie osoba zainteresowana udziałem w nim potwierdza, że zapoznała się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.
 13. Zapisanie się przez Uczestnika na Szkolenie nie gwarantuje udziału w nim.
 14. Zapisanie się na Szkolenie za pośrednictwem Strony internetowej następuje z momentem kliknięcia przez osobę zainteresowaną ikony „zapisz się” i stanowi równocześnie złożenie oferty zawarcia Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej dotyczącej wybranego przez siebie Szkolenia. Oferta wiążę Uczestnika przez okres jednego dnia roboczego od daty złożenia oferty.
 15. Po zapisaniu się na Szkolenie Uczestnik otrzyma od Organizatora w terminie dwóch dni roboczych powiadomienie na adres poczty elektronicznej zawierające potwierdzenie zawarcia Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej. W sytuacji gdy nie ma już wolnych miejsc w wybranym przez Uczestnika Szkoleniu Organizator poinformuje o tym Uczestnika, w terminie jednego dnia roboczego, wskazując alternatywne terminy i lokalizacje tego samego Szkolenia, na które są wolne miejsca. Jeżeli osoba będzie zainteresowania udziałem w którymś z zaproponowanych przez Organizatora Szkoleń, będzie mogła ponownie wszcząć procedurę zapisania się na Szkolenie.
 16. Umowa o świadczenie usługi szkoleniowej zostaje zawarta w momencie, kiedy Uczestnik otrzyma od Organizatora na adres swojej poczty elektronicznej powiadomienie potwierdzające jej zawarcie.
 17. Warunkiem udziału Uczestnika w Szkoleniu jest zapłata Organizatorowi całej ceny przed rozpoczęciem Kursu lub Szkolenia.
 18. Rozpoczęcie udziału przez Konsumenta w Szkoleniu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej, o którym mowa w pkt VI Regulaminu, może nastąpić wyłącznie na jego wyraźne żądanie, złożone Organizatorowi w formie pisemnej przed rozpoczęciem Szkolenia. Jeżeli w takim przypadku Konsument skorzysta z prawa do odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia Szkolenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim zobowiązany jest do zapłaty części ceny za zrealizowany przez Organizatora zakres świadczeń objętych programem Szkolenia do czasu odstąpienia od umowy. Kwota ceny zostanie obliczona proporcjonalnie do zakresu zrealizowanych przez Organizatora świadczeń objętych programem Szkolenia.
 19. Brak udziału przez Uczestnika w Szkoleniu nie stanowi podstawy do domagania się od Organizatora zwrotu zapłaconej ceny.

IV. Sposób i termin zapłaty ceny oraz skutki braku uregulowania ceny w terminie

 1. W związku z zawarciem Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty Organizatorowi
 2. Zapłata ceny powinna nastąpić w następujący sposób:
  1. Wpłata 100% wymaganej kwoty za szkolenie, nie później niż na 5 dni przed datą odbycia Szkolenia
 3. Uczestnik z tytułu zawarcia Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej może dokonywać płatności ceny wyłącznie przelewem na konto Organizatora wskazany na Stronie Internetowej.
 4. Na naszym sklepie płatności obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest BlueMedia S.A.
 6. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 7. Dostępne formy płatności:

  Karty płatnicze:

  * Visa
  * Visa Electron
  * MasterCard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro
 8. Czas realizacji zamówienia w przypadku
  płatności kartą [Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być
  wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 
 11. Możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia produktu.

V. Odpowiedzialność za wykonanie usługi. Procedura reklamacyjna.

 1. Organizator zobowiązany jest do przeprowadzenia Szkolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Umową o świadczenie usług szkoleniowych.
 2. Organizator ponosi odpowiedzialność wobec Uczestnika z tytułu rękojmi na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, jeżeli przeprowadzony Szkolenie ma wadę.
 3. Uczestnik może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@szkoleniacss.com,
  Uczestnik składając reklamację powinien wskazać co najmniej: swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, jakiego Szkolenia dotyczy reklamacja, określić wady lub zastrzeżenie dotyczące realizacji Szkolenia oraz jakie żądanie (roszczenie) zgłasza do Organizatora z tytułu wniesionej reklamacji. Zamieszczenie powyższych informacji w reklamacji ma na celu wyłącznie ułatwienie jej rozpoznania oraz umożliwienie podjęcia szybszej decyzji Organizatora w sprawie jej rozpatrzenia. Brak podania powyższych informacji nie ma wpływu na treść rozstrzygnięcia reklamacji.
 4. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora w sprawie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia. Decyzja Organizatora w sprawie rozpoznania reklamacji zostanie przesłana Uczestnikowi na adres jego poczty elektronicznej.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Uczestnik może skorzystać z usługi Infolinii.

VI. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. ustawy o prawach konsumenta (dz. U. 2014 poz. 827) Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej zawartej na odległość bez podania przyczyny.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży powinno zostać złożone Organizatorowi w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej. Termin do złożenia oświadczenia jest zachowany, jeżeli zostało ono wysłane Organizatorowi przed upływem wskazanego terminu.
 3. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej, jeżeli Organizator przeprowadził za jego wyraźną zgodą w całości Szkolenie, o ile przed ich rozpoczęciem Konsument został poinformowany, że po przeprowadzeniu w całości Szkolenia, utraci prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.
 4. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu może być sformułowane w dowolny sposób, jednak z jego treści powinna wynikać wola jednoznacznego odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej. Oświadczenie powinno wskazywać imię i nazwisko Konsumenta oraz wskazanie rodzaj Szkolenia oraz daty i miejsca, w którym się miało odbyć. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej również podpis osoby składającej oświadczenie.
 5. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej uważa się ją za niezawartą.
 6. Organizator zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi, który odstąpił na zasadach określonych w niniejszym punkcie Regulaminu od Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej całą otrzymaną cenę, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przez Organizatora przelewem na rachunek bankowy Uczestnika, z którego dokonał on płatności, chyba że wskaże on inny rachunek, na który ma być dokonana płatność.

VII. Świadczenie przez Sprzedawcę usług drogę elektroniczną w ramach Strony internetowej

 1. Organizator zobowiązany jest podjąć niezbędne działania w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Strony internetowej.
 2. Organizator zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu Strony internetowej, w terminie nie dłuższym niż 7 dni. O rozstrzygnięciu reklamacji osoba składająca reklamacja zostanie powiadomiona na wskazany przez siebie adres lub adres poczty elektronicznej. W celu uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że niniejsze postanowienie Regulaminu nie stosują się do reklamacji składanych przez Uczestnika dotyczących realizacji Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.
 3. Na żądanie Uczestnika Organizator zobowiązuje się udostępnić aktualną informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Strony internetowej.

VIII. Prawa autorskie i pokrewne

 1. Strona internetowa jest chroniona prawem autorskim.
 2. Organizator jest właścicielem lub licencjobiorcą materiałów zamieszczonych na Stronie internetowej, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.
 3. Organizator upoważnia Uczestnika do korzystania na podstawie niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenoszalnej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do materiałów zawartych na Stronie internetowej jedynie w celu zapoznania się z prezentacją oferowanych przez Organizatora Szkoleń oraz w celu zawarcia Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej i usług świadczonych drogą elektroniczną w zakresie określonym w Regulaminie.
 4. Uczestnik nie może bez zgody Organizatora lub licencjodawcy korzystać z materiałów zawartych na Stronie internetowej dla celów komercyjnych.
 5. Logo i nazwy Organizatora oraz znaki towarowe umieszczone na Stronie internetowej są prawnie chronione.
 6. Sprzedawca ostrzega, że naruszenie praw autorskich i innych praw będzie ścigane na drodze cywilnej lub karnej.

IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. Konsument ma prawo zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej
 3. Konsument ma prawo zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Organizatorem,
 4. Konsument ma prawo uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Organizatorem do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl

X. Polityka prywatności

Polityka COOKIES

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

XI. Postanowienia końcow

 1. Regulamin jest dostępny na Stronie internetowej.
 2. Regulamin jest częścią zawieranej Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie składania zapisu przez Uczestnika na Szkolenie.
 3. W trakcie korzystania ze Strony internetowej nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 4. Prawem właściwym dla umów sprzedaży zawartych pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów o świadczenie usług szkoleniowych między Organizatorem a Uczestnikiem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku możliwości zawarcia ugodowego rozstrzygnięcia sporu każda ze stron będzie uprawniona do skierowania sprawy do właściwego rzeczowo i miejscowo sądu powszechnego.
 6. Dodatkowych informacji na temat różnych aspektów zamówienia i jego realizacji zawiera dział FAQ (Najczęściej zadawane pytania) dostępny na Stronie internetowej. Szczegółowe informacje udzielane są również poprzez kontakt pod numerem telefonu: 792-222-067 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie internetowej.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na Stronie internetowej. Zapisy na Szkolenia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu są realizowane i rozliczane na podstawie zapisów regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zapisu na szkolenie. Zmiany Regulaminu nie naruszą praw Uczestników, które nabyli przed datą wejścia w życie nowych zapisów Regulaminu.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2019 r.